Skip to content
*alt_site_homepage_image*

Teisinė informacija

Veiklą reglamentuojantys dokumentai:

Lietuvos Respublikos Konstitucija
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas 

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas
Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas
Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas
Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymas
Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklės
Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondo įstatymas
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas

Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašas
Lietuvos kultūros politikos nuostatai
Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės
Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas
Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas