Skip to content
*alt_site_homepage_image*

Straipsniai

Gebėjimų ir kompetencijų tobulinimas dirbti su specialiųjų ugdymo poreikių turinčiais suaugusiais neformaliajame ugdyme – projekto pristatymas

Gebėjimų ir kompetencijų tobulinimas dirbti su specialiųjų ugdymo poreikių turinčiais suaugusiais neformaliajame ugdyme – projekto pristatymas

Projekto „Gebėjimų ir kompetencijų tobulinimas dirbti su specialiųjų ugdymo poreikių turinčiais suaugusiais neformaliajame ugdyme“ (Nr. 2023-1-LT01-KA122-ADU-000122209) tikslas - tobulinti KKC darbuotojų gebėjimus ir kompetencijas dirbti ir bendrauti su SUP turinčiais suaugusiais, siekiant juos motyvuoti ir pilnavertiškai įtraukti į neformaliojo ugdymo veiklas.

Projektu siekiama mobilumų užsienyje metu tobulinti KKC darbuotojų kompetencijas dirbti su suaugusiaisiais, ypač turinčiais SUP, susipažinti su įtraukiojo švietimo principais ir metodais suaugusiųjų neformaliajame ugdyme, įgyti psichologinių ir bendravimo gebėjimų, suaugusiųjų motyvavimo ir skatinimo metodų. Užsienio šalių patirties pagrindu pakelta KKC darbuotojų kvalifikacija leistų geriau atpažinti, suprasti ir tekinti asmenų SUP, taip pat pakelti bendrą suaugusiųjų neformaliojo ugdymo kokybės lygį, suaugusiųjų savirealizacijos bei saviraiškos mastą, šią naudą pajaustų ir visi kiti KKC kolektyvų/būrelių nariai.

Įgyvendinant projektą numatomi 2 darbo stebėjimo mobilumo stažuotės Kaišiadorių kultūros centro kolektyvų/būrelių vadovams bei neformaliojo ugdymo užsiėmimus suaugusiems vedantiems darbuotojams. Stažuotėse viso dalyvaus 8 dalyviai (2 stažuotės po 4 dalyvius).

Įgyvendinant šį projektą taip pat siekiama didinti KKC tarptautiškumą, sudaryti sąlygas KKC darbuotojams tobulėti ir praktiškai kelti savo profesinę kvalifikaciją remiantis užsienio šalių patirtimi – dalyvaujant darbo stebėjimo veiklose į KKC panašiose, sėkmingai suaugusiųjų neformaliojo švietimo srityje veikiančiose organizacijose. Siekiama, kad KKC darbuotojai susipažintų su užsienio kolegomis, perimtų jų gerąją patirtį, užmegztų ilgalaikius tarptautinius kontaktus, kurie ilgainiui peraugtų į tarpinstitucinį bendradarbiavimą, užsienio specialistų atvykimą į KKC ar kitas bendras tarptautines veiklas, tiek tarp darbuotojų, tiek tarp būrelių/kolektyvų.

Šį projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.