2013-04-16

Kviečiame dalyvauti Kaišiadorių rajono mokinių meninės kūrybos darbų parodoje „Gimtojo krašto atspindžiai“


 

KAIŠIADORIŲ RAJONO MOKINIŲ MENINĖS KŪRYBOS DARBŲ PARODOS „GIMTOJO KRAŠTO ATSPINDŽIAI“,

SKIRTOS KAIŠIADORIMS IR KAIŠIADORIŲ KRAŠTUI,

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kaišiadorių rajono mokinių kūrybos parodos „Gimtojo krašto atspindžiai“ (toliau – Paroda) tikslas – skatinti aktyvų vaikų ir mokinių dalyvavimą kultūriniame Kaišiadorių rajono gyvenime, ugdyti jų pilietiškumą, tautiškumą, kūrybiškumą, meilę gimtajam kraštui, tobulinti bendrakultūrines kompetencijas.

2. Parodą organizuoja Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centras ir Kaišiadorių rajono dailės mokytojų metodinis būrelis.

3. Parodos organizatorių socialiniai partneriai – Kaišiadorių muziejus, Kaišiadorių kultūros ir meno centras, laikraštis „Atspindžiai“, Kaišiadorių rajono dailininkų asociacija, Kaišiadorių rajono formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigos.

4. Parodos dalyviai – Kaišiadorių rajono vaikai ir mokiniai. Dalyviai į amžiaus grupes neskirstomi.

 

II. REIKALAVIMAI PARODOS DARBAMS

 

5. Parodai gali būti teikiami plokštuminiai ir/ar erdviniai darbai.

6. Atlikimo technika, formatas nereglamentuojami, laisvi.

7. Darbai turi būti paruošti eksponavimui pagal atlikimo technikos reikalavimus (įrėminti, paruošti pakabinimui, pastatymui ir t. t.).

8. Galima pateikti darbus, sukurtus 2011, 2012, 2013 metais; rekomenduojama darbų kūrimą integruoti į formaliojo ir neformaliojo ugdymo procesą.

9. Kūriniai turi būti estetiški, išbaigti, originalūs; kitų autorių meno kūrinius kopijuoti draudžiama.

10. Darbų metrikos privalomos. Būtina nurodyti autoriaus vardą, pavardę, amžių, mokyklą/įstaigą, kūrinio pavadinimą, atlikimo techniką, darbo vadovą.

11. Kūriniuose turi būti vaizduojami realūs, konkretūs Kaišiadorių ir Kaišiadorių krašto vaizdai, detalės, objektai, žmonės, istoriniai įvykiai ar faktai arba simboliniai jų atspindžiai, motyvai. Kūrinio pavadinime turi būti aiškiai įvardinta, kurie objektai, vietovės, detalės, žmonės, istoriniai įvykiai, faktai atvaizduoti.

12. Grupiniai darbai nepriimami.

13. Vienas autorius gali pateikti vieną darbą.

14. Fotografijos nepriimamos.

15. Darbai, neatitinkantys 5-14 punktuose išvardintus reikalavimus, nebus eksponuojami.

 

III. PARODOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

16. Informacija apie Parodą pateikiama Kaišiadorių rajono savivaldybės, Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centro, Kaišiadorių kultūros ir meno centro, Kaišiadorių muziejaus, laikraščio „Atspindžiai“ tinklalapiuose, spaudoje, siunčiama švietimo įstaigoms.

17. Darbai pateikiami Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centrui (Vienybės 22/3, Kaišiadorys) iki 2013 m. gegužės 15 d. 17 val.

18. Parodos atidarymas ir laureatų apdovanojimas vyks Kaišiadorių kultūros ir meno centre 2013 m. gegužės 25 d. (laikas bus patikslintas).

19. Paroda veiks iki birželio 11 d.

20. Parodai pateikti darbai po 2013 m. birželio 11 d. bus eksponuojami virtualioje Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centro ir socialinių partnerių galerijose. Centras ir socialiniai partneriai pasilieka teisę kūrinius publikuoti ir reprodukuoti savo nuožiūra, juos dauginti ir spausdinti įvairiuose leidiniuose, neišmokėdami honoraro.

21. Darbus po Parodos atsiima mokykla/įstaiga arba darbo vadovas, mokytojas iki 2013 m. birželio 14 d.

 

IV. DARBŲ IR LAUREATŲ ATRANKA

 

22. 2013 gegužės 16 d. 15 val. darbų atranką į Parodą vykdo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo sudaryta komisija iš penkių narių. Atstovus į komisiją deleguoja Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centras (1), Kaišiadorių kultūros ir meno centras (2), Kaišiadorių rajono dailininkų asociacija (2). Komisijos darbą organizuoja Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centras.

23. Parodos metu renkami septyni laureatai. Atranką vykdo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo sudaryta komisija iš septynių narių. Atstovus (po vieną iš kiekvienos institucijos) į komisiją deleguoja Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centras, laikraštis „Atspindžiai“, Kaišiadorių muziejus, Kaišiadorių rajono dailės mokytojų metodinis būrelis, Kaišiadorių kultūros ir meno centras, Kaišiadorių rajono dailininkų asociacija.

24. Komisija laureatų atranką vykdys 2013 m. gegužės 23 d. 15 val. atsižvelgdama į šių nuostatų 5-14 punktus. Komisijos darbą organizuoja Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centras.

25. Komisijų sprendimai galutiniai ir neskundžiami.

 

V. PARODOS LAUREATŲ IR DALYVIŲ APDOVANOJIMAI

 

26. Parodos laureatai apdovanojami Kaišiadorių rajono savivaldybės mero padėkos raštais.

27. Laureatams skiriamos Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus, Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centro, laikraščio „Atspindžiai“, Kaišiadorių muziejaus, Kaišiadorių kultūros ir meno centro, Kaišiadorių dailininkų asociacijos, Kaišiadorių rajono dailės mokytojų metodinio būrelio dovanos.

28. Parodoje dalyvaujančių autorių atstovaujamos įstaigos apdovanojamos Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo padėkos raštais.

29. Visi Parodos dalyviai apdovanojami Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centro padėkos raštais.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Pageidaujantys parodos laureatai turės galimybę surengti autorines kūrybos parodas Kaišiadorių įstaigose. Parodų organizavimą koordinuos Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centras.

31. Parodos dalyviams gali būti skiriamos Parodos rėmėjų, kitų asmenų ar įstaigų, pageidaujančių pagerbti dalyvius, dovanos.

32. Parodos organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti šiuos nuostatus.

33. Dalyvavimas parodoje reiškia kūrinio autoriaus sutikimą su visomis šiuose nuostatuose numatytomis sąlygomis. Autorius sutinka, kad jo darbas gali būti publikuojamas masinėse informacijos priemonėse, internete, eksponuojamas kitose parodose ar renginiuose be atskiro autoriaus sutikimo ir jokio užmokesčio.
 

 

 

 

į viršų

 

atgal