2015-05-06

Kaišiadorių kultūros centro projektas
„Keltas vakar ir šiandien“


Projektas skirtas Padalių (Čiobiškio) kelto 80 - mečiui paminėti ir kaimyninių rajonų bendradarbiavimui kultūros ir meno srityje, populiarinant unikalų vandens transporto objektą. Šiam tikslui pasiekti bendrai veiklai jungiasi Širvintų ir Kaišiadorių krašto įvairių sričių menininkai, kūrėjai, švietimo ir kultūros įstaigos, kelto prieplaukose esančių seniūnijų bendruomenės.

Visos projekte numatytos veiklos skirtos kelto jubiliejui paminėti ir populiarinti šį unikalų vandens transporto objektą:
1. Bendradarbiaujant su Širvintų švietimo centru ir Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros centru organizuojamas vaikų ir jaunimo piešinių konkursas ,,Kelto istorija ir dabartis"
2. Liepos 11 d. prie prieplaukos (Čiobiškio pusėje) bus surengtas kelto jubiliejui skirtas koncertas, kuriame dalyvaus Kaišiadorių, Širvintų kultūros centrų įvairių amžiaus grupių ir sričių saviveikliniai meno kolektyvai. Koncertą užbaigs ,,Hiperbolė tribut band".
3. Rugpjūčio 10 – 15 dienomis vyks Kaišiadorių dailininkų asociacijos ir Kaišiadorių kultūros centro organizuojamas tradicinis dešimtasis tapybos pleneras, kuris bus skirtas kelto jubiliejui paminėti. Jame dalyvaus Kaišiadorių ir Širvintų krašto menininkai. Dalyviai kurs ir gyvens prieplaukos teritorijoje keltininko Gedimino Dzeventausko sodyboje. Sukurtų darbų paroda rugsėjo mėnesį bus eksponuojama Kaišiadorių, spalio mėnesį Širvintų kultūros centruose.
4. Kaišiadorių kultūros klubas ,,Voras“ kuria trumpametražinį filmuką ,,Kelto istorija ir dabartis". Kaišiadorių kultūros centro foto būrelio nariai parengs to paties pavadinimo foto parodą. Spalio mėnesį paroda ir filmas bus pristatyti Kaišiadorių ir Širvintų kultūros centruose bei bus demonstruojamas internetinėje erdvėje.

Projektas dalinai finansuotas Kultūros Tarybos fondo lėšomis.

 

VAIKŲ IR MOKINIŲ MENINĖS KŪRYBOS KONKURSO „KELTO ISTORIJA IR DABARTIS“, SKIRTO PADALIŲ-ČIOBIŠKIO KELTO JUBILIEJUI,

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaikų ir mokinių meninės kūrybos konkurso „Kelto istorija ir dabartis“ (toliau – Konkursas) tikslas – skatinti aktyvų vaikų ir mokinių dalyvavimą kultūriniame gyvenime, ugdyti jų pilietiškumą, tautiškumą, kūrybiškumą, meilę gimtajam kraštui, tobulinti bendrakultūrines kompetencijas.

2. Konkursą organizuoja Kaišiadorių kultūros centras, Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centras ir Širvintų rajono švietimo centras

3. Konkurso dalyviai – Kaišiadorių ir Širvintų rajonų  formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų mokiniai, kultūros įstaigų būrelių dalyviai. Dalyvių grupės:  I grupė (1–4 klasių mokiniai); II grupė (5–8 klasių mokiniai); III grupė (9–12 arba 1–4 gimnazijos klasių mokiniai).

 

II. REIKALAVIMAI KONKURSO DARBAMS

 

4. Konkursui gali būti teikiami plokštuminiai darbai.

5. Atlikimo technika, formatas nereglamentuojami, laisvi.

6. Darbai turi būti paruošti eksponavimui pagal atlikimo technikos reikalavimus (įrėminti, paruošti pakabinimui, pastatymui ir t. t.).

7. Rekomenduojama darbų kūrimą integruoti į formaliojo ir neformaliojo ugdymo procesą.

8. Kūriniai turi būti estetiški, išbaigti, originalūs; kitų autorių meno kūrinius kopijuoti, kitų asmenų sukurtus darbus kaip savo pateikti draudžiama.

9. Darbų metrikos privalomos. Būtina eilės tvarka spausdintinėmis raidėmis nurodyti duomenis: autoriaus vardą, pavardę, amžių, mokyklą/įstaigą, kūrinio pavadinimą, atlikimo techniką, darbo vadovą.

10. Kūriniuose turi būti vaizduojami objektai, žmonės, vaizdai, istoriniai įvykiai ar faktai arba simboliniai jų atspindžiai, motyvai, susiję su Padalių-Čiobiškio kelto istorija, dabartimi arba ateitimi.

11. Grupiniai darbai nepriimami.

12. Vienas autorius gali pateikti vieną darbą.

13. Fotografijos nepriimamos.

14. Darbai, neatitinkantys 5-14 punktuose išvardintus reikalavimus, nebus eksponuojami.

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

15. Informacija apie Konkursą pateikiama Kaišiadorių, Širvintų rajonų savivaldybės, Kaišiadorių kultūros centro, Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centro, socialinių partnerių interneto svetainėse,  siunčiama švietimo ir kultūros įstaigoms.

16. Darbai vertinami dviejuose turuose: rajoniniame ir finaliniame.

16.1 Kaišiadorių rajono vaikų ir mokinių darbai pateikiami Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centrui (Vienybės 22, Kaišiadorys), Širvintų rajono vaikų ir mokinių darbai pateikiami Širvintų rajono švietimo centrui (Vilniaus g. 81, Širvintos) iki 2015 m. gegužės 22 d. 16 val.

16.2 Finalinis turas vyks birželio 1 d. Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros  paslaugų centre (Vienybės 22, Kaišiadorys).

17. Laureatų apdovanojimas vyks 2015 m. liepos mėnesį (valanda ir vieta bus patikslinta) Padalių-Čiobiškio kelto prieplaukos teritorijoje vyksiančiame kelto 80-mečiui skirtame renginyje.

18. Laureatų darbai bus panaudoti kuriant projekto ,,Keltas vakar ir šiandien“ informacines, reklamines priemones. Centras ir socialiniai partneriai pasilieka teisę kūrinius publikuoti ir reprodukuoti savo nuožiūra, juos dauginti ir spausdinti įvairiuose leidiniuose, neišmokėdami honoraro.

19. Darbai po Konkurso lieka Kaišiadorių kultūros centre.

 

IV. DARBŲ IR LAUREATŲ VERTINIMAS

 

20. Rajoninio turo darbų vertinimą vykdo Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centro direktoriaus ir Širvintų rajono švietimo centro direktoriaus įsakymais sudarytos komisijos iš penkių narių. Finaliniame ture atstovus į komisiją deleguoja Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centras (1), Kaišiadorių kultūros centras (1), Kaišiadorių rajono dailininkų asociacija (1), Širvintų rajono švietimo centras (2). Komisijos darbą organizuoja Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centras.

21. Konkurso metu renkami devyni laureatai.

22. Komisija laureatų atranką vykdys atsižvelgdama į šių nuostatų 5-14 punktus.

23. Komisijų sprendimai galutiniai ir neskundžiami.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Konkurso dalyviams gali būti skiriamos Konkurso rėmėjų, kitų asmenų ar įstaigų dovanos.

25. Konkurso organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti šiuos nuostatus.

26. Dalyvavimas konkurse reiškia kūrinio autoriaus sutikimą su visomis šiuose nuostatuose numatytomis sąlygomis. Autorius sutinka, kad jo darbas gali būti publikuojamas nekomerciniais tikslais masinėse informacijos priemonėse, internete, eksponuojamas parodose ar renginiuose be atskiro autoriaus sutikimo ir jokio užmokesčio.

 
 

 

į viršų

 

atgal